هنوز چیزی در مورد هنر نقاشی و خوشنویسی، منتشر نشده است.